Informacja
dotycząca przetwarzania danych osobowych
w Aret sp. z o.o. spółka komandytowa

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informuję, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Aret spółka z o.o spółka komandytowa przy ul. Różanej 12 63-004 Tulce , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000000534145, NIP: 7773244452, REGON: 360324318, (dalej: Administrator).

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może się Pan/Pani kontaktować poprzez adres e-mail: rodo-aret@aret.com.pl lub za pośrednictwem poczty kierując zapytania na adres: Aret sp. z o.o. spółka komandytowa ul.Różana 12 63-004 Tulce


Jakie dane osobowe przetwarzamy ?

Jedyną Pana/Pani daną osobową, jaką przetwarzamy jest adres e-mail, na który wysyła Pan/Pani do nas wiadomość. Jeżeli przetwarzamy inne dane osobowe dotyczące Pana/Pani osoby, to są to dane, które powiązane są z adresem e-mail, z którego Pan/Pani korzysta tj. np. imię, nazwisko, numer telefonu, stanowisko służbowe.


W jakim celu przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe ?

 1. zawierania lub wykonywania umów lub prowadzenia innych relacji biznesowych lub w celu przygotowywania zapytań ofertowych i udzielania na nie odpowiedzi, ustalania warunków regulujących stosunki umowne i uczestniczenia w czynnościach związanych z rozwijaniem produktów, z naszymi klientami, dostawcami, usługodawcami i innymi interesariuszami, których przedstawicielem lub pracownikiem jest Pan/Pani
 2. przekazywania Pana/Pani danych osobowych w ramach Spółki na wewnętrzne potrzeby administracyjne
 3. zapewnienia bezpieczeństwa IT i procesów IT
 4. angażowania usługodawców, w szczególności wewnętrznych i zewnętrznych dostawców usług IT wspierających naszą działalność gospodarczą
 5. prowadzenia postępowań w zakresie zgodności


Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych ?

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy regulujące zasady przetwarzania danych osobowych w tym przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zaś od dnia 25 maja 2018 r. przepisy RODO, tj:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO: potrzeba podjęcia działań przed zawarciem umowy przez Administratora na Pana/Pani żądanie – w przypadku celu określonego powyżej w pkt 2 pkt 1)
 2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – w przypadku celu określonego powyżej w pkt 2 pkt 2), 5);
 3. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO: prawnie uzasadnionego interesu Administratora – w przypadku celu określonego powyżej w pkt 2 pkt 3), 4);


Komu udostępniamy Pani/Pana dane osobowe ?

 • upoważnionym pracownikom Aret sp. z o.o. spółka komandytowa, o ile mieści się to w zakresie ich obowiązków służbowych
 • osobom trzecim, które spółka angażuje do świadczenia określonych usług (np. usług IT). Ponadto możemy angażować m.in. doradców prawnych, konsultantów ds. zarządzania oraz audytorów. Takie osoby trzecie świadczą swoje usługi na naszą rzecz i pod naszą kontrolą oraz kierownictwem i mogą mieć dostęp do danych osobowych w zakresie wymaganym do świadczenia takich usług
 • dodatkowo, możemy, w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, przekazywać Państwa dane osobowe krajowym i zagranicznym organom państwowym (np. funduszom emerytalnym, organom podatkowym lub organom ścigania) lub sądom w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa lub w celu ochrony interesów spółki.


Jak długo przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe ?

 1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  1. obsługi klientów po sprzedaży (np. obsługi reklamacji)
  2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi
  3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych)
 2. dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Administratora na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
 3. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania, przy czym Administrator będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych pomimo odwołania zgody, jeśli przetwarzanie w tym celu będzie uprawnione na innej niż zgoda podstawie prawnej


Jakie ma Pan/Pani prawa i jak może Pan/Pani z nich skorzystać ?

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
 3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych
 4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
 5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
 7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO
 8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)